Enea Ekstraliga

Klub, Strona internetowa

Regulamin przetargu

12 września 2016, 09:43, autor: Biuro Prasowe

Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości Częstochowskiego Klubu Motocyklowego „Włókniarz” S.A. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Legionów 59 pok. 31

 1. Sprzedaż ruchomości dokonana zostanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz niniejszych warunków.
 1. Przedmiotem sprzedaży będą:

a/ ruchomości wchodzące w skład masy upadłości wymienione w załączniku Nr 1 – cena wywoławcza 78.771,57 zł brutto

b/ dwa znaki towarowe opisane w załączniku Nr 2 – cena wywoławcza 13.628,40 zł brutto

O przetargu syndyk powinien zawiadomić przez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim na 21 dni przed upływem terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie powinna zostać odrzucona bez rozpatrywania.

 1. W ogłoszeniu określone zostaną przykładowe ruchomości (np. m.in. polewaczka toru, bandy ochronne, gadżety reklamowe) oraz odesłanie na stronę internetową, na której zamieszczony zostanie ich pełny wykaz oraz szczegółowy opis znaków towarowych.
 1. Oferent zgłaszający chęć nabycia ruchomości i znaków towarowych, będzie zobowiązany złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać co najmniej:

– dane określające oferenta: nazwisko i imię oferenta oraz dokładny adres lub nazwę, siedzibę i adres oferenta oraz datę sporządzenia oferty,

– określenie przedmiotu oferty,

– określenie ceny nabycia i warunków jej uiszczenia,

– oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą od dnia złożenia oferty do dnia,    w którym umowa ma być zawarta,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym ruchomości będących przedmiotem przetargu i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag,

– oświadczenie oferenta, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne jak i prawne, które ograniczałyby lub umożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty.

– czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu.

 1. Do oferty oferent prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dołączyć:

– wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru sądowego,

– dowód wpłacenia wadium,

– pełnomocnictwo do złożenia oferty z poświadczonym notarialnie podpisem pełnomocnika  w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik.

Wszystkie dokumenty, o których mowa wyżej, oferent zobowiązany jest złożyć w oryginałach bądź uwierzytelnionych przez siebie kserokopiach i powinny być one nie starsze niż 30 dni od daty sporządzenia oferty.

Oferty oraz dołączone do nich dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi, dopuszcza się złożenie oferty  i wymaganych dokumentów sporządzonych w języku ojczystym oferenta, pod warunkiem dołączenia ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę biegłych sądowych przez którykolwiek z polskich sądów powszechnych. Oferty nie spełniające tych wymogów zostaną pozostawione bez rozpoznawania.

 1. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany będzie, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w złotych polskich w kwocie 8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy upadłego w ING Bank Śląski S.A., Nr r-ku: 94 1050 1142 1000 0090 3011 0598 najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
 1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, powinno zostać zaliczone w kwocie nominalnej na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, których oferta nie została wybrana, wpłacone wadium w kwocie nominalnej powinno zostać zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni od dnia wydania przez sędziego – komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty.
 1. W przypadku, gdy przetarg nie dojdzie do skutku lub sędzia – komisarz nie zatwierdzi wyboru oferty wadium powinno podlegać zwrotowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym przetarg nie doszedł do skutku lub sędzia – komisarz nie zatwierdził wyboru oferenta
 1. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty z tytułu ceny sprzedaży, jeżeli płatność ceny ma nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży lub nie przystąpienia oferenta, który wygrał przetarg do umowy sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka miejscu czy terminie syndyk zachowuje wpłacone przez tego oferenta wadium. Jeżeli syndyk uchyla się od zawarcia umowy, mimo spełnienia przez oferenta, który został zatwierdzony przez Sędziego – komisarza, wszelkich warunków, oferent ten może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.
 1. Przetarg może zostać skutecznie przeprowadzony nawet, jeżeli przystąpi do niego jeden oferent.
 1. Nie będą dopuszczone do udziału w przetargu oferty złożone przez:

a/ syndyka,

b/ sędziego – komisarza,

c/ upadłego lub osób wchodzących w skład organów upadłego,

d/ małżonka, wstępnych, zstępnych rodzeństwa, osób pozostających w stosunku przysposobienia i ich małżonków oraz osób pozostających w faktycznych związkach zamieszkujących i gospodarujących wspólnie z osobami wymienionymi wyżej.

 1. Cena nabycia ruchomości i znaków towarowych nie może być niższa niż cena wywoławcza, to jest kwota 92.400,- zł. (dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) brutto
 1. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:

„Przetarg – C.K.M. „Włókniarz” S.A. W upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 4/15”

powinny być składane na ręce Sędziego – komisarza w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy – najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu jako termin składania ofert.

 1. Syndyk powinien zastrzec sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. O prawie tym syndyk informuje w ogłoszeniu o przetargu.
 1. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy  w dniu 19 października 2016r., godz. 13.50, sala 106.

Przetarg poprowadzi Syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Wyboru oferty dokona syndyk i wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza.

 1. Syndyk obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru,
 1. Syndyk zawrze umowę sprzedaży ruchomości w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza.
 1. Umowa powinna przewidywać zapłatę ceny sprzedaży w złotych polskich, przelewem na rachunek bankowy upadłego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek podany w ogłoszeniu,
 1. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wydania przedmiotu sprzedaży zobowiązany jest pokryć nabywca,
 1. Wydanie ruchomości i dokumentów potwierdzających rejestrację znaków towarowych, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu, jego opisie i oszacowaniu, niniejszych warunkach przetargu oraz innych okolicznościach faktycznych czy prawnych istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków udostępnione będą zainteresowanym w biurze syndyka masy upadłości.

Przedmiot przetargu można oglądać, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndyk Anną Majcherkiewicz nr tel. 510180053

Niezbędną dokumentację można przeglądać w sekretariacie Wydziału VIII Gospodarczego Sądu Rejonowego w Częstochowie lub w biurze syndyka przy ul. Legionów 59 pok. 37.

Odnośniki do przetargu:
znaki_towarowe
wykaz_ruchomosci
spis_gadzety

Sklep Kibica CKM Włókniarz S.A.
WZMOCNIJ SWÓJ KLUB Z ENEA
Reklama na oficjalnej stronie WWW - CKM Włókniarz S.A.

Kalendarz imprez

AEC v1.0.4

Przejdź do pełnej wersji kalendarza!

Enea Ekstraliga

Tabela

Drużyna M P +/-
1. GA Unia Tarnów 14 32 +240
2. Stal Gorzów 14 24 +102
3. SPAR Falubaz 14 20 +117
4. Fogo Unia Leszno 14 19 +35
5. Unibax Toruń 14 15 +136
6. Betard Sparta 14 10 -106
7. KantorOnline Viperprint   14 7 -147
8. Wybrzeże Gdańsk 14 4 -377

Liga Juniorów

  Drużyna M P
1. KantorOnline Viperprint 7 33,5
2. Fogo Unia Leszno 7 31
3. SPAR Falubaz 7 29
4. Unibax Toruń 7 23
5. GA Unia Tarnów 7 18
6. Stal Gorzów 7 16
7. Betard Sparta 7 13,5
8. Wybrzeże Gdańsk 7 4

Enea

Enea Ekstraliga

Enea

Patronat medialny Enea Ekstraligi

NC+

Obsługa informatyczna

Kompleksową obsługę informatyczną klubu CKM Włókniarz S.A. zapewnia Computer Center

Bezpieczeństwo na stadionie

Bezpieczeństwo na meczach CKM Włókniarz zapewnia Styx

© 2019 CKM Włókniarz S.A. Częstochowa.

Rafał Domagała - Projekty graficzne, strony WWW, identyfikacja wizualna